25 години БАМК

На 24 септември 2017 г. се навършиха 25 години от основаването на Българската асоциация на морските капитани (БАМК). По този повод в ресторанта на Община Варна се състоя тържество, на което присъстваха партньорите от Клуба на корабния механик ,Българската асоциация по корабостроене и кораборемонт, БУЛСАР,  ветерани и приятели на организацията. На тържеството председателят на Управителния съвет на БАМК капитан далечно плаване Иван ЦОНЕВ произнесе слово, с което припомни историята на БАМК от регистрацията  и до наши дни.

  Уважаеми гости, скъпи колеги

Поводът, който ни събра тук днес е отбелязване на 25-годишнина от официалната регистрация на нашата асоциация – БАМК. И както обикновено се случва, такова честване е повод за равносметка на изминалите години.

Накратко ще ви припомня историята на асоциацията. Идеята за създаване на Сдружение на капитаните от гражданското корабоплаване възниква още през 1990 г. На 19.01.1990г. инициативен комитет от капитани далечно плаване провежда учредително съвещание, на което е предложено създаването на независим съюз на капитаните от корабите и администра-цията на ПБМФ- Варна.Избрана е инициативна група от 8 капитана за подготовка на Проекто-устав и Програма на бъдещия съюз. Целта на съюза – реално издигане на престижа на профе-сията, правната и социална защита на интересите на капитаните.Решено е бъдещият съюз да се разграничава и да бъде независим от всички политически и професионални организации. Инициативния комитет се обръща към всички капитани на корабите и от администрацията на ПБМФ  за съгласие за учредяване на съюза и за тяхното участие. Следва период, през който много колеги дават съгласие за членство в съюза, както и редица предложения и препоръки за устава и дейността на съюза.  Така се стига до 17.04.1990 г., когато се провежда учредително събрание на капитанския съюз.След продължително обсъждане на статута на съюза,изслуш-ване на предложенията от капитаните и преценяване на трудностите в самостоятелната дейност на съюза, се взема решение учредявания съюз на капитаните, да бъде секция към моряшкият синдикат до набиране на опит в дейността, с последващо излизане от синдиката като самостоя-телно сдружение. Приема се и Устава на секцията.                                                                                                                                               През 1990,1991 и първата половина на1992 г ръководството на Секцията на капитаните към Моряшкия синдикат /Асоциацията на капитаните/взема дейно участие заедно с профсъюзите в дейността за подобряване на заплащането на екипажите, за извънредния труд, за подобряване експлоатацията на корабите пред ръководството на ПБМФ, като много от предложенията им намират място в техните решения.  На 20.06.1992 г. под председателството на кап Веселин Цанев се провежда последното Общо събрание на Секцията към Моряшкия синдикат- Сдружението на капитаните, на което се взема решение за юридическото  легализиране на Асоциацията.  На 30.07.1992 г. е проведено Учредително събрание на Асоциацията, на което са взети решения, които позволяват внасянето в Окръжния съд на необходимите документи за регистриране на Асоциацията. Прието е името – Българска асоциация на морските капитани /БАМК/. Тъй като избраните да ръководят асоциацията кап Янчо Николов и кап Коста Костов са  извън страната , като капитани на кораби , за временен председател на УС е избран кап Иван Делчев Иванов.Така се стига до 24.09.1992 г., на която Окръжният Съд в гр. Варна впивса в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – сдружение  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МОРСИТЕ КАПИТАНИ” със седалище гр. Варна, дата която ние считаме за рождена.

През последвалите години Асоциацията развива своята дейност, къде по-активна, къде по-малко, ръководена от своите председатели, капитаните Янчо Николов, Живко Магдичев, Андриан Евтимов и Димитър Димитров, подпомагани много активно от дългогодишния секретар кап. Костов.През всичките тези години Асоциацията активно участва в много мероприятия съвместно с Варненската общественост – при решаването въпросите на Висшето морско образование и съдбата на ВВМУ, по измененията и допълненията на КТМ, на Наредба №6 за компетентността на морските лица, по Закона за агентирането на корабите и много други въпроси, свързани с развитието на морската индустрия, включително и тези свързани с организацията на търсене и спасяване на море. Също така взема активно участие в разглеждане въпросите по приватизацията на ПБМФ, по Стратегията за развитието на морското корабоплаване, като излиза съвместно с Клуба на корабния механик с общо становище и предложения пред ръководните органи на страната – Президентство, Парламент, МС и МТС. Съвместно с Моряшкия Синдикат участва при водене на преговори с работодатели за решаване въпроси на моряците и техните семейства, а съвместно с ККМ след разговори с ръководството на ПБМФ постига увеличаване валутното възнаграждение на старшия команден състав, подобряване техническото състояние на корабите, решаване проблеми с облеклото и много други.Взема активно участие и в действията по въпроса с данъчното облагане на доходите на моряците през 2006-2007 год. По време на редовните събирания се поставят на разглеждане и дискусия много актуални за корабоплаването и капитаните въпроси –промени в нормативни документи, проблеми в морското образование и подготовката на кадрите, търсене и спасяване на море в отговорния за РБ район, случаи с български кораби и моряци, инкриминирането на капитанския труд, беседи от поканени гости, промоции на книги на колеги и много други.

Има вече утвърдени и станали традиционни дейности на асоциацията: участие в организацията честването на Деня на моряка 25 юни, участие в държавните изпитни комисии на двата института, подготвящи морски кадри ВВМУ и ТУ, награда от името на БАМК на най-успешния студент-випускник специалност „Корабоводене“ на ВВМУ, традицията съвместно с ККМ да се отбелязва Никулден.

От 1997г. по тристранно Съглашение между Асоциацията на капитаните, Клуба на корабните механици и ПБМФ с активното участие на Асоциацията са издирени, събрани, анализирани и подредени материалите за капитаните и главните механици от ПБМФ за периода 1892 до 2002г.В чест на 110-тата годишнина на морското търговско корабоплаване, през 2002г. е издаден „Алманах на капитаните и главните механици от ПБМФ“, за което изключителни  заслуги има тогавашния секретар на асоциацията кап. Костов. По-късно през месец октомври 2004г. е издадено допълнението на алманаха.

Асоциацията получава и своето международно признание. През 1994 г. БАМК е приета за пълноправен член на IFSMA, а през 2007 – на CESMA взема дейно участие, най-вече в лицето на кап. Димитров, в работата на двете организации, в обсъждането на различни въпроси, засягащи живота и дейността на капитаните, както и в решенията, които се вземат. По време на форумите се обменят идеи с другите капитански асоциации, с които имаме вече изградени добри взаимоотношения и партньорство,изучава се техния опит и дейност, участие в експертни групи и делегации за подпомагане международните институти и организации по безопасността на корабоплаването, защита на човешкия живот на море, защита интересите на капитаните и на страните им.В този аспект можем да отбележим и, че двама от председателите на асоциацията, кап. Евтимов и кап. Димитров, са избрани за морски посланици на ММО. Международно признание ни донесе и организираната от БАМК през 2008 г. в гр. Варна 13-та годишна асамблея на CESMA и особено изключително положителните отзиви за нейната организация и провеждане.

Друг основен въпрос, който през годините стои пред БАМК е защитата на авторитета, правата  и интересите на капитаните-членове на Асоциацията, както в нашите морски среди, така и в международни, чрез международните организации, в които участваме и чрез отделните Асоциации на капитаните в различните държави. Не смятам да се спирам на всеки отделен случай, тъй като повечето от тях са широко известни.

И на сегашния етап Асоциацията продължава да участва активно в различни проекти. Заедно с Община Варна участваме в обсъждането на проектите за изграждане на паметник на моряка, ще съдействаме и в кампанията за набиране на средствата. Обсъжда се идея за издаване на алманах на всички български к.д.п. (с тяхно съгласие, разбира се), от членове на асоциацията излезе идеята за събиране на информация и последващо издаване на алманах на преподавателите от ВВМУ, вече има създаден инициативен комитет, предстои да започне работа в тази насоки. Водим разговори и с БМК, чийто колективен член сме, за съвместни проекти.

През годините броя на членовете на асоциацията се променя и в момента наброява около 75 члена.В нея вече участват и капитани, плаващи в различни  чуждестранни компании.

Колкото и нескромно да звучи, самият факт, че една организация е съществувала и действала в продължение на 25 години вече значи много. Затова бих желал от името на УС да благодаря на всички колеги, които със своята дейност са допринесли за достигане на тази почетна възраст, както и на всички поканени гости, всеки един от тях с принос и съпричастност към нашата Асоциация.

Искам да завърша с една наздравица за всички, посветили живота си на морето и корабите, както за тези, които сме тук на брега, така и за тези, които в момента са там, където ги зове професията – на капитанския мостик.

 

Попътен вятър и щастливо плаване в живота, колеги!”

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 + 2 =