Информация за 22-рата годишна асамблея на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани (CESMA)

Информация за 22-рата годишна асамблея на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани (CESMA)

 

През месец май – 11-12 май 2017 г. се проведе годишната асамблея на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани (CESMA) в Рига, Латвия. Домакин на събитието беше латвийската асоциация на морските капитани. В работата на асамблеята отново участваха двама делегати – председателя и заместник-председателя на БАМК. Това не само ни дава възможност да участваме по-активно в работата на асамблеята, но и по-пълно да информираме нашите членове за това, какво е станало, какви решения са взети и т.н. Асамблеята започна със съвета на председателите на асоциациите – членки, който практически управлява конфедерацията. Съветът беше открит от президента на конфедерацията Хубер Ардилон и президента на Латвийската асоциация на морските капитани Язепс Спридзанс. Присътваха представители на асоциациите членки без Португалия и една от италианските асоциации. Отсъстваше и избраният на предишната асамблея заместник-президент Роберто Сурез.

Обсъден бе въпроса с избирането на помощник-главен секретар/ковчежник. След дискусия беше решено той да бъде член на борда на конфедерацията с право на глас. Ако в борда има двама преставители от една и съща държава, те съгласно устава ще имат право само на един глас. При това положение, ако при гласуване гласовете са 2 на 2, то тогава гласът на президента на конфедерацията ще се счита за „квалифициран”.

Одобрени бяха резюметата от 21-вата асамблея от Корк, Ирландия 2016 г., както и финансите и бюджета на организацията. Действителният бюджет през 2016 г. е бил 15210 евро при проектен 13500 евро  и беше одобрен бюджет за 2017 г. в рамките на 14000 евро.

Докладът на генералния секретар Фредрик ван Вайнен започна с обзор на всички събития, в които CESMA е участвала през 2016 г.:

                      CESMA LOGBOOK 2016

29 Jan Hoorn                         400 years Cape Hoorn

15 Feb Amsterdam EU          Short Sea Shipping Conference

16 Feb Toulouse                    Piracy conference (CLS)

17 Feb Toulouse                    Piracy conference (CLS)

01 Mar Brussels                     SAGMAS 41

01 Mar Brussels                     CESMA Boardmeeting

15 Mar Brussels                     Motorways of the Seas Conference

22 Mar Cork                           Preparation CESMA AGA

30 Mar Teddington                Final conference e-Compliance

28 Apr Florence                     Court case “ Costa Concordia“ (appeal)

12 May Cork                          CESMA council meeting

13 May Cork                          CESMA annua! general assembly

18 May Brussels                    Motorways of the Seas conference

25 May Istanbul                     IFSMA AGA

21 Jun Rotterdam                  TEN-T (EU COMMTSSTON)

23 Jun Rotterdam                  TEN-T (EU COMMTSSTON)

29 Jun Cardiff                        SIRC symposium

30 Jun Cardiff                        SIRC symposium

03 Aug Barendrecht               lnterview new container weighing system

08 Sep The Hague                 Visit Port State Control (Paris MOU)

14 Sep Brussels S                 AGMAS

23 Sep Genoa                       Seminar USCLAC, seafarers’ early retirement

28 Sep Brussels                    Motorways of the Seas conference

03 Oct Nantes                       HumanSea – Marisk seminar

04 Oct Nantes                       HumanSea – Marisk seminar

05 Oct Athens                       Safety4Sea Conference

03 Nov Cork                          Pilotage Conference

08 Nov Copenhagen             EffienSea2 Conference

16 Nov Amsterdam               lnterview Capt. Dario Savino IYM

22 Nov Lisbon                       Courtesy visit EMSA

24 Nov Amsterdam               Nl seminar: Decline of nautical knowledge on board

 

Представители на CESMA практически са участвали на всички значими форуми, касаещи морските капитани на европейско ниво и европейски проекти и конференции в сферата на морския транспорт. В доклада бяха обобщени най-важните моменти от дейността и решенията на CESMA през годината. Фредрик ван Вайнен представи и актуалното състояние на членството. На сегашния етап в конфедерацията членуват 17 асоциации и 5 индивидуални члена (2 от Белгия и по един от Полша, Германия и Португалия). В момента се работи за привличането на асоциациите на Билбао, Полша и Финландия и със статут на асоциирани членове – с Туция и Кипър. Във връзка с привличане на нови членове бе направена промяна в устава на конфедерацията, като бе премахнат член 11 (i), изискващ новоприсъединените членове да заплащат първоначална вноска. Кап. Ван Вайнен подчерта един въпрос, повдигнат в дисертация от Университета в Ирландия – че 70% от младите офицери се занимават със социални медии по време навахта на мостика, като 20% от тях – по време на важни операции.

Следваха разисквания по доклада. Разгледан беше статута на новините на CESMA, които се издават четири пъти годишно. Общо бе мнението, че новия начин, по който изглеждат новините е много по-добър. Беше приет комитет от 3 души, които да подпомагат с материали издаването на новините, като един от тях е кап. Димитров. Част от делегатите отново изразиха недоволство от сайта на организацията, който не работи. Главния секретар обясни трудностите, които изпитва в контактите с фирмата, обслужваща сайта, дори да се свърже с тях, както и  намерението да се потърси адвокат за уреждане на взаимоотношенията. Бе прието да се наеме нова фирма за създаване на нов сайт. Постъпи предложение да се създадат профили в социалните мрежи, тъй като младите хора много по-често общуват в тян, отколкото в сайтовете. Веднага бе създадена група на конфедерацията във Facebook от кап. Димитров.

На 12 май (петък) се проведе самата асамблея в конферентната зала на Морската администрация на Латвия. Откриването беше направено от президента на конфедерацията Хубер Ардилон и президента на Латвийската асоциация на морските капитани Язепс Спридзанс. В първата част на деня се проведе семинар с три изключително интересни презентации.

Първата бе изнесена от Aneta Logina от Латвия и бе част от докторската и дисертация. Тя разглежда криминалните процедури и санкции срещу морски лица след крупни замърсявания, причинени от кораби, както и перспективите за спазване на човешките им права. Тя посочи, че по различни причини, включително и политически, нерядко морски лица са третирани несправедливо, без да им се осигури безпристрастно разследване и процес. Това има негативни последици както за самите лица (кариерни, здравословни), така и за цялата корабоплавателна индустрия – нейния имидж, възможността да бъдат наемани достатъчен брой квалифицирани кадри. Тя не се спря на отделни конкретни случаи, а говори обощено за възможните ситуации, за включването на тематиката в международното и националните законодателства. Насочи вниманието към ръководството на IMO/ILO Guidelines on fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident, одобрена с Resolution A.1056(27).

В края предложи да бъде издадена нова IMO конвенция за уеднаквяване на правилата по тези въпроси.  В дискусията по презентацията колеги възразиха с мотива, че и без това вече има твърде много конвенции и резолюции за да настояваме за нова. Като пример за подобно несправедливо отношение към морските лица президента кап. Ардилон посочи примера с Франция, където ако по някаква причина иск не може да се отправи към морското лице, той се предявява на семейството му.

Втората презентация беше изнесена от кап. Димитър Димитров и бе свързана с предтставянето на проекта IMO за Морски посланици. Тази презентация е публикувана на Facebook страницата и в сайта на нашата асоциация.

Третата презентация беше на г-жа Cajsa Fransson, капитан от морската адмнистрация на Швеция. Презентацията бе свързана с представянето на два проекта, финансирани от ЕС, на които тя е ръководител. Това са Efficiensea2 и Sea Traffic Management (STM). Проектите са насочени към улесняване на морския трафик в европейските морски пространства и осигуряване на безопасно корабоплаване чрез интелигентни технологии и решения. Efficiensea2 е насочен основно към съзцаване на морски информационен „облак” с цел улесняване и подобряване обмена на информация между всички участници в морския бизнес. Информация за проекта може да се намери на сайта му http://efficiensea2.org/. Проекта Sea Traffic Management (STM) се явява продължение на проектите MONALISA  и MONALISA2. Тя информира, че проектната фаза вече е приключила и се пристъва към фаза на валидация, в която ще вземат участие 300 кораба за реално изпитание на проекта. Информация за проекта може да се намери на сайта му http://stmvalidation.eu/.

След обяд беше проведена 22-рата годишна асамблея. След откриване от президента на CESMA Убер Ардийон беше обсъден доклада на генералния секретар Фредерик Ван Вайнен и работата по резолюциите от предишната асамблея в Корк.

Относно криминализацията на действията на капитаните беше изнесена информация от председателя на асоциацията на капитаните на Генуа Джовани Летич относно новостите по случая с падането на пилотската кула в Генуа и подвеждането под отговорност на назначеното лице на компанията на кораба Jolly Nero, капитана, третия помощник капитан (вахтен по време на инцидента), старши помощник капитана, главния механик и пилота. Той представи и новостите по делото срещу капитана на “Costa Concordia” Франческо Скетино, чието обжалване на 16-годишната му присъда бе в същия ден.

Направен беше обширен анализ на проблемите с пиратството, като отново бе включен района на сомалийския бряг, където са подновени атаките на кораби. Единодушно бе потвърдено, че конфедерацията подкрепя използването на въоръжени гардове при преминаването през опасните райони.

По отношение на умората бе констатирано, че има подобрение благодарение подобрения контрол от страна на някои Flag state и Port state control. CESMA подкрепя резултатите от проекта MARTHA (може да ги намерите на https://www.chirpmaritime.org/wp-content/uploads/2017/02/MARTHA-Final-Report.pdf).

Предизвиканата по време на 21 асамблея в Корк от белгийската асоциация на морските капитани дискусия относно намаляването на времето за стажуване и възможната замяна на част от стажа на море с обучение на симулатор беше продължена. Делегатите се обединиха около идеята, че обучението на симулатор е полезно и понякога там без реални разходи може да се симулира някоя много рядко срещана ситуация, но отново без единно решение дали реалната практика на море трябва да бъде намаляна. Тази дискусия продължи по имейл и след приключване на асамблеята, като накрая бе решено резолюцията да остане непроменена, като след консултации с IMO и EMSA на следващата 23 асамблея да бъде обсъдена отново и да бъде взето крайно становище. Решено беше резолюциите на CESMA от предишната асамблея да останат в сила, които са:

  • Относно криминализиране действията на капитаните;
  • Относно пиратството;
  • Относно умората и снабдяването на кораба с екипажи;
  • Относно безопасността на ро ро и големите пътнически кораби;
  • Относно безопасността на спасителното оборудване;
  • Относно наемането на европейски моряци и офицери;
  • Относно нелегалната имиграция в Средиземно море;
  • Относно бъдещето на използването на симулаторите в морската индустрия;
  • Относно намаляването на документалната работа на борда на корабите.

По предложение на президента кап. Ардилон бе обсъден въпроса с авариите с кораби, преоборудвани от VLCC на VLOC и бе приета нова (10-та) резолюция, с която конфедерацията изисква от Европейския съюз и неговите държави-членки да принудят Международната морска организация (ММО) да създаде ясно законодателство относно VLOC. Това включва забраната за преобразуване на VLCC в VLOC, както и експлоатацията им.

 

 

 

 

Иван Цонев    07.06.2017 г.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

15 − = 14