УСТАВ

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МОРСКИТЕ КАПИТАНИ“

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. Българската Асоциация на морските капитани, наричана по-нататък за краткост “Асоциацията“, е доброволно, обществено, професионално сдружение с нестопанска цел, регистрирано в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. ­

Чл.2. Дейността на Асоциацията е независима от държавни, политически, синдикални органи и организации.

Чл.3. Асоциацията отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Асоциацията не отговарят за задълженията на сдружението.

Чл.4. Асоциацията се представлява от своя Председател, от неговият Заместник или от Секретаря в негово отсъствие. В конкретни случаи Асоциацията може да се представлява и от други свои членове, специално упълномощени за целта.

Чл.5. Асоциацията поддържа и развива връзки със сродни организации в страната и чужбина.

Чл.6. Асоциацията се представлява от Председателя или упълномощено от Управителния съвет лице в международните и български организации, в които тя членува.

Наименование

Чл.7. (1) Наименованието на сдружението е “Българска Асоциация на Морските Капитани”.

(2) Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, следва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Асоциацията има свой печат, емблема, членски карти и води всички книги, изисквани от българските закони. Девизът на Асоциацията е “Единство и безопасност“.

Седалище и адрес на управление

Чл.8. Седалището и адресът на Асоциацията са: гр. Варна, ул. “Чаталджа” 49 Б.

Срок

Чл.9. Асоциацията се учрудява за неопределен срок.

Основни цели на Асоциацията

Чл.10. Основни цели на Асоциацията са :

1. Издигане и опазване престижа на морските капитани.

2. Поддръжка и помощ на морските капитани и защита на професио­налните им интереси със законни средства.

З. Съдействие за осигуряване на безопасност и внедряване на прогре­сивни методи в морското корабоплаване.

4. Разпространяване на националния и международния опит и информа­ция по въпросите на безопасността на море.

Средства за постигане на целите на Асоциацията

Чл.11. За постигане на горните цели Асоциацията си поставя следните задачи:

1. Обсъжда актуални въпроси във връзка със статута на морския капитан, съгласно Конвенциите и резолюциите на Международната морска Организация /ИМО/.

2. Защитава правата на своите членове във връзка с изпълнението на функциите и отговорностите им, като изготвя компетентни становища.

З. Изработва препоръки, предлага мнения или чрез свои предста­вители участвува в изготвянето на проекти на нормативни актове по специфични въпроси на морския транспорт и морското образование.

4. Води преговори и сключва споразумения с корабоплавателни органи­зации, изготвя свои платформи при формиране на социално – икономи­ческата политика на корабоплавателните организации.

5. Организира чествуванията на морски капитани-юбиляри, кръгли годишнини, отдаване на последна почит.

6. Осъществява инжинерно-техническа, консултантска дейност, осигурява вещи лица по морските въпроси.

Чл.12. За подпомагане на своята дейност и постигане на поставените цели Асоциацията може да издава свои печатни издания, информационни бюлетини и други в позволените от закона рамки.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл.13.. Членуването в Асоциацията е доброволно. Членове на Асоциацията могат да бъдат български граждани – морски капитани с правоспособност “капитан далечно плаване“ по Наредбата за компетентността на морските лица, или с правоспособност съгласно Конвенция STCW, правило II-2, които приемат този Устав и плащат редовно членския си внос. Почетни членове на Асоциацията могат да бъдат български и чуждестранни физически лица с особени заслуги за постигане на целите и задачите на организацията. Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат български граждани, завършили специалността корабоводене – бакалавър или магистър във висше учебно заведение или притежаващи компетентност вахтен помощник капитан съгласно наредбата за компетентност на морските лица в Република България или съгласно Конвенция STCW, правило II-1. Асоциираните членове имат всички права на другите членове на Асоциацията без право на глас при избор на ръководни органи на Асоцияцията.

Чл.14. Членове на Асоциацията, които се пенсионират, могат да продължат да членуват в Асоциацията, ако заплащат редовно членски внос в размер, определен от Общото събрание. Те участват наравно с другите членове при вземането на решения.

Чл.15. Членовете на Асоциацията имат следните права:

1. Да участвуват в дейността на Асоциацията и в работата на Общото Събрание.

2. Да избират и да бъдат избирани в нейните органи на управление.

З. Да бъдат редовно информирани за дейността на Асоциацията и да искат отчет за взетите решения и за резултатите от изпълненията им.

4. Да бъдат представлявани от Асоциацията в защита на законните им, права и интереси, да се обръщат с всякакви въпроси, предложения, лични молби и жалби към Управителния Съвет и да получават отговор на поставените въпроси.

Чл.16. Членовете на Асоциацията имат следните задължения:

1. Да спазват Устава и решенията на органите на управление на Асоциацията и да работят за постигане на поставените цели.

2. Да посещават заседанията на Общото Събрание и да участвуват активно в дейността на Асоциацията.

3. Да не допускат накърняване на достойнството на професията.

4. Да плащат редовно членския си внос.

Чл.17. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Придобиване на членство

Чл.18. Членове на Асоциацията се приемат:

1. При учредяването с подписване на Устава.

2. В последствие с писмено заявление до Управителния Съвет.

Прекратяване на членството

Чл.19. Членството в Асоциацията се прекратява:

1. Доброволно – с едностранно волеизявление пред Управителния Съвет.

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.

3. Поради изключване.

4. При отпадане.

Чл.20. (1) При неспазване на задълженията по чл.16, Управителния Съвет може да изключи провинилите се членове след разглеждане на устни или писмени обяснения на изключвания, ако бъдат дадени такива. Решението на Управителния Съвет подлежи на обжалване пред Общото Събрание, чието решение е окончателно.

(2) Отпадането на членството е налице, когато има невнасяне на членски внос за период от 12 месеца и повече и неучастие в дейността на Асоциацията. Отпадането се констатира от Управителния Съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. Членството се възстановява при заплащане на членския внос и подаване на ново заявление за членство.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Асоциацията

Чл.21. Органите на Асоциацията са: Общото Събрание, Управителният Съвет и Контролният Съвет.

Провеждане на Общо Събрание

Чл.22. Общото Събрание е висш орган на управление на Асоциацията и се свиква на заседание най-малко веднъж годишно – редовно Общо Събрание. Общото Събрание може да бъде свикано по всяко време от Председателя на Управителният Съвет или по искане най-малко на 1/10 от членовете на Асоциацията – извънредно Общо Събрание.

Състав на Общото Събрание

Чл.23. (1) В Общото Събрание участват всички членове на Асоциацията. Членовете участват в Общото Събрание лично или чрез представител.

(2) Представителството се извършва чрез пълномощно, издадено изрично за участие в Общото Събрание на Асоциацията за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(4) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото Събрание.

Свикване на Общото Събрание

Чл.24. (1) Общото Събрание се свиква от Председателя на Управителния Съвет или по искане на 1/10 от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо Събрание Управителният Съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо Събрание, то се свиква от съда по седалище на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в един местен вестник и поставена на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото Събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението до откриване на Общото Събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл.25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото Събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикването му. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

Кворум

Чл.26. Общото Събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният Съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия днвен ред независимо от броя на членовете.

Чл.27. Решенията на Общото Събрание се вземат с обикновено мнозинство, но за изменение на Устава, за прекратяване на Асоциацията или за сливането й с друга организация е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Право на глас

Чл.28. Всички членове имат право на глас.

Компетентност на Общото Събрание

Чл.29. Общото Събрание:

1. Приема и изменя Устава.

2. Избира и освобождава Управителния и Контролния Съвети.

3. Приема отчета за дейността и бюджета на Асоциацията.

4. Определя размера на членския внос.

5. Взема решения за членуване на Асоциацията във вътрешни и международни организации.

6. Изслушва доклади на Управителния Съвет, на Контролния Съвет и взема решения по тях.

7. Решава ползването на платен изборен персонал и определя възнаграждението му.

8. Разглежда жалби срещу решения на Управителния Съвет за прекратяване на членство.

9. Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Контролния Съвети.

Протокол

Чл.30. (1) За заседанието на Общото Събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото Събрание се подписва от Председателя и секретаря на събранието. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото Събрание.

Управителен Съвет

Чл.31. (1) Асоциацията се управлява и представлява от Управителен Съвет.

(2) Управителният Съвет е в състав от 3 (три) до 7 (седем) члена, които са членове на Асоциацията.

(3) Членовете на Управителния Съвет се избират от Общото Събрание за срок до три години. Председателят на Управителният Съвет се избира от членовете на Съвета на тяхно заседание с обикновено мнозинство. Членовете на Управителния Съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) Членовете на Управителния Съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Асоциацията.

Компетентност на Управителния Съвет

Чл.32. Управителният Съвет:

1. Ръководи работата на Асоциацията в периода между засе­данията на Общото Събрание.

2. Координира и осъществява връзките и взаймодействието на Асоциацията с други професионални организации в страната и чужбина, като съгласува решенията си по международната дейност на Асоциацията с компетентните ведомства и организации в страната.

3. Утвърждава текущите разходи на Асоциацията включително възнаграждението на щатни неизборни длъжности и възнагражде­нията на извънщатни сътрудници.

4. Приема и изключва членове на Асоциацията.

5. Подготвя и внася в Общото Събрание отчет за дейността на Асоциацията.

6. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото Събрание.

Чл.33. Членове на Управителния Съвет могат да бъдат само лица, които:

1. Са редовни членове на Асоциацията.

2. Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

З. Не членуват в изборен орган на партии, други обществени организации и движения.

4. Притежават подходяща професионална квалификация и опит.

Чл.34. (1) Управителният Съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Асоциацията. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(2) Заседанията му са редовни, ако на тях присъствуват не по-малко от 2/3 от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Председател, Зам. Председател и Секретар

Чл.35. (1) Председателят на Асоциацията:

1. Ръководи дейността на Асоциацията, съобразно решенията на Управителния Съвет.­

2. Представлява Асоциацията и подписва всички документи, свързани с дейността й.

З. Назначава и уволнява неизборния щатен персонал.

(2) За придобиване на права и поемане на задължения от имуществен и паричен характер освен подписът на Председателя или на неговия заместник е необходим подписът на още един член.

Чл.36. Заместник Председателят замества Председателя в негово отсъствие.

Чл.37. Секретарят осъществява административно-организационната дейност на Асоциацията.

Контролен Съвет

Чл.З8. Контролният Съвет се състои най-малко от 3 (трима) члена, избрани за срок от три години. Членовете на Контролния Съвет избират Председателя на свое заседание с обикновено мнозинство.

Чл.39. Контролният Съвет следи и проверява опазването на имущест­вото на Асоциацията, като отчита дейността си пред Общото Събрание.

IV. СРЕДСТВА

Чл.40. Средствата за дейността на Асоциацията се осигуряват от: членски внос, дарения и помощи от физически лица и юридически лица, от консултантска, научно-приложна и информационна дейност, осъществявана за постигане на целите на Асоциацията в съответствие със законите в страната.

Чл.41. Членският внос се определя и актуализира ежегодно от Общото Събрание диференцирано за корабни, брегови и капитани-пенсионери.

Чл.42. Асоциацията не формира и не разпределя печалба.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.43. Неуредени в Устава въпроси се решават съобразно действува­щото законодателство.

Чл.44. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.