Паметник на морския труженик – Варна

Извършено от Фондация Морски Съдби във връзка с изграждане на паметник на морския труженик във Варна, както и планирано продължение на проекта.

 1. Дейности до момента:
  1.1 В периода 2014-2018 г. са организирани, финансирани и проведени два конкурса за идеен проект за паметник на моряка от Фондация Морски съдби съвместно с Община Варна на обща стойност 9000 лв.;
  1.2 Сключен договор от 01.04.2019 г. със спечелилия конкурса авторски колектив за изработване на модел на паметник на морския труженик, събран от фондацията и преведен на скулптора Венелин Божидаров аванс в размер на 25496.55 лв. съгласно фактура 0000000017/02.04.2019 г.
 2. Поети финасови ангажименти:
  2.1 По сключения договор със скулптора от 01.04.2019 г. съгласно решение на УС на Фондация Морски съдби за приемане на работата на скулптора на основание одобряването на изработената фигура от работна група на Експертния съвет по естетизация на градската среда към кмета на Община Варна, протокол 3 от 20.06.2019 г. Фондация Морски съдби дължи 25496.55 лв.
  2.2 По посочения в т.2.1 договор при окончателно реализиране на проекта фондацията дължи на скулптора 5665.90 лв.;
  2.3 Общо т.2 – 31162.45 лв.
 3. Планирани дейности и тяхната оценена стойност:
  3.1 Леене на фигурата от месинг – сключен договор с леяр, стойност на леенето 25950 лв. (аванс 30 процента от сумата 7800 лв.), транспорт от леярната в Генерал Тошево до Варна – 400 лв.;
  3.2 Проектиране на основата на паметника – стилизиран нос на кораб от неръждаема стомана и месинг с височина 7.80 метра – 12000 лв.;
  3.3 Изпълнение на основата и поставяне на фигурата – приблизителна сума за изпълнение 144 003 лв., в които изкоп 600лв., бетон с полагане 3120 лв., армировка с полагане 2040 лв., обратен насип 360 лв., извозване на з.м. – 600 лв., изработка кофражни работи – 1500 лв., стоманени елементи от неръждаема стомана – 70 000 лв., изработка на облицовка от месинг – 50 000 лв., общо 125 220 лв., непредвидени разходи 15% или 18 733 лв. (Всички цени са без ДДС);
  3.4 Пилон, каменни облицовки, пренареждане на настилки, гранитните плочи със символи, мълниезащита – 35000 лв.
  3.5 Общо т.3 – 205 353 лв.
 4. Общо т.2 и т.3 – 236515.45 лв.
  В обобщение до момента са заплатени средствата, описани в т. 1, като по-голямата част са средства, дарени от физически и юридически лица. За окончателно завършване на проекта са необходими средствата посочени в т. 4.
  В писмо от заместник кмета на Варна г-н Базитов той потвърждава ангажираността на Община Варна с проекта чрез финансиране от 60000 лв. през 2020 г. и 34000 лв. през 2021 г. От нас моряците и фирмите от морската индустрия се изисква да съберем останалите средства.