О Б Я В А НАПОМНЯНЕ
04.07.2024
на УС на сдружение с нестопанска цел
„Българска Асоциация на Морските Капитани“

 На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо Събрание на членовете на 10.07.2024 година от 17,00 часа в град Варна, ул. „Васил Друмев“, № 73 (ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“), зала № 2 при следният дневен ред:
  1. Освобождаване на досегашните членове на Управителния съвет на БАМК.
  2. Избор на нови членове на Управителен Съвет на БАМК.
    При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същият ден от 18,00 часа на същото място, при същият дневен ред.

By Валерий Черналиев

секретар на БАМК от месец МАЙ. 2021