КВАЛИФИКАЦИЯ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА

Уважаеми колеги,

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е координатор в международен проект „Създаване на
условия за взаимно признаване на квалификации на морските лица между
морските административни органи“ (Enabling Seafarers to Mutual Endorsement
„EndorseMe“) по програма Еразъм+, който има за цел да улесни международното
признаване на сертификатите, които всички моряци придобиват по време на
обучението и квалификацията си. Това ще позволи по-лесното преминаване на
морски кадри, работещи под флага на една страна в друга.

Ще се радваме да споделите своето мнение относно настоящите процедури и
трудности, свързани със свидетелствата за правоспособност на морски лица
(Seafarer Certificates of Competency (CoC)) и сертификатите за квалификация
(Certificates of Proficiency (CoP)) на европейско и международно ниво, като
попълните анкета на следния линк:
<https://endorseme4seas.com/seafarers-questionnaire>
https://endorseme4seas.com/seafarers-questionnaire до 22.10.2022,
включително. Попълването отнема 10-15 минути.

Нашето професионално мнение ще е изключително полезно за успешното
реализиране на проекта.
Информация за проекта може да получите на сайта на проекта
<https://endorseme4seas.com/>https://endorseme4seas.com, както и във
Facebook групата <https://www.facebook.com/ENDORSEME4SEAS> ENDORSEME4SEAS.