Увод

Още през 1990 г. възниква идеята за създаване на Сдружение на капитаните от гражданското корабоплаване.

На 17.04.1990г. се проведе учредително Събрание, на което е приет и Устава на Сдружението. Взето е решение Сдружението да бъде временно като Секция към Моряшкият синдикат, до организационното му изграждане и регистриране като самостоятелно юридическо лице. Под ръководството на кап. Веселин Цанев УС участва в изработването на изменения в КТД съвместно с ПБМФ както и защитата интересите на капитаните пред Параходството.

На 8.12.1992г. отново се провежда Учредително Събрание на което се взема решение Сдружението да приеме наименованието „Българска асоциация на морските капитани“ с председател кап. Янчо Николов, която в края на месеца е регистрирана във Варненския Окръжен съд като юридическо лице с нестопанска цел.

През годините Асоциацията активно участва в много мероприятия съвместно с Варненската общественост – при решаването въпросите на Висшето морско образование и съдбата на ВВМУ, по измененията и допълненията на КТМ, на Наредба №6 за компететността на морските лица, по Закона за агентирането на корабите и много други въпроси, свързани с развитието на морската индустрия.

Още през 1994г. Асоциацията стана член на Международната Федерация на Асоциациите на морските капитани със седалище в Лондон, като установи контакти с ръководствата на редица Асоциации.

През последните години под ръководството на Председателите на УС – кап.Живко Магдичев, кап.Андриан Евтимов и кап.Димитър Димитров Асоциацията взе активно участие в разглеждане въпросите по приватизацията на ПБМФ, по Стратегията за развитието на морското корабоплаване, като излезе съвместно с Клуба на корабния механик с общо становище и предложения пред ръководните органи на страната – Президентство, Парламент, МС и МТС.

Основен въпрос, който през годините стоеше пред БАМК бе защитата на авторитета и интересите на капитаните-членове на Асоциацията, както в нашите морски среди, така и в международни, чрез Международната Федерация и отделните Асоциации на капитаните в различните държави.

От 1997г. по тристранно Съглашение мецду Асоциацията на капитаните, Клуба на корабните механици и ПБМФ с активното участие на Асоциацията бяха издирени, събрани, анализирани и подредени материалите за капитаните и главните механици от ПБМФ за периода 1892 до 2002г.

В чест на 110-тата годишнина на морското търговско корабоплаване, през 2002г. бе издаден „Алманах на капитаните и главните механици от ПБМФ“.

Въведена е практиката периодично да се провеждат капитански срещи ,на които се разглеждат актуални въпроси и теми свързани с професията на капитана. Особено внимание се обръща на сигурността на корабоплаването. БАМК е инициатор за учредяването на Фондация „ Морски съдби „ , чиято цел е подпомагане на изпадналите в нужда моряци и членовете на техните семейства и изграждането на паметник на моряка.

С промените в устава на организацията се даде възможност на капитаните с по ниска правоспособност да членуват в БАМК. БАМК работи активно с ВВМУ „Никола Вапцаров“. В изпитните сесии се включват капитани членове на асоциацията, а някои работят в училището като преподаватели.

До членовете на БАМК се изпраща редовна информация за дейността на IMO, за приетите резолюции и препоръки отнасящи се до изпълнението на влезлите в сила международни конвенции. БАМК се включва активно в работата на Световната и Европейска федерации на асоциациите на морските капитани /IFSMA и CESMA/. Представители на ръководството на БАМК участват редовно в ежегодните асамблеи. Същите са избирани в ръководните органи на тези престижни международни морски организации.

През 2023 г. се предвижда годишната асамблея на CESMA да се проведе в гр. Варна, което ще допринесе за подобряване имиджа и повишаване авторитета на БАМК.