Заседание на УС на БАМК проведено на 01.04.2021

На 01.04.2021 се проведе поредното заседание на УС на БАМК в условията на ограниченията, предизвикани от пандемията. Поради тази причина акцента в дневния ред беше поставен на бъдещата работа на УС в условията на тези ограничения. Секретарят на асоциацията кап. Цоньо Цонев предложи нов коригиран и допълнен план за дейността до края на 2021 г. Последващите изказвания и разисквания от членовете на УС капитаните Цонев, Стоянов, Магдичев и Пасков очертаха решенията а именно:

  • Да продължи практиката заседанията на УС да се провеждат „онлайн“, като времето бъде съобразено със свободното от други ангажименти време на членовете на УС за осигуряването на сто процентово присъствие.
  • Секретарят да актуализира списъка с членовете на БАМК и осигури редовното събиране на членски внос. Помощ в това отношение следва да окажат капитаните Иван Цонев и Живко Магдичев.
  • Сайта на БАМК да бъде своевременно актуализиран, като се осигури редовно качване на информация относно дейността на БАМК включително и в разделите „новини“ и „БАМК в медиите“.
  • Да се засили активността на членовете на УС за популяризирането на дейностите извършвани от БАМК , включително и социалните мрежи и изпращането на редовна информация до членовете на БАМК чрез електронната поща.

На заседанието на УС беше разгледано финансовото състояние на БАМК и се набелязаха мерки за подобряването му.